ΣΥΝΔΕΣΜΟΙBAĞLANTILARLINKS
»http://www.dsro.gr(Rodop İli Barosu)
»http://www.areiospagos.gr(Yargıtay)
» http://www.nsk.gr(Devlet Başhukuk Muşavirliği)
» http://www.ste.gr(Danıştay)
» http://www.ministryofjustice.gr   (Yunanistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı)
» http://www.synigoros.gr (Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Denetimi Kurumu)  
» http://www.mfa.gr (Yunanistan Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı)
» http://hudoc.echr.coe.int(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)
»http://curia.europa.eu (Avrupa Birliği Adalet Divanı) 
»http://www.icj-cij.org (Uluslararası Adalet Divanı)
»https://www.icc-cpi.int (Uluslararası Ceza Mahkemesi)