ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝAVUKATLARIMIZLawyer’s Profile

İlker Çavuşoğlu

İlker Çavuşoğlu Vis Juris Hukuk Şirketi’nin kurucu ortaklarından ve Rodop İli Barosuna kayıtlı avukattır. İlker Çavuşoğlu, Selanik Aristoteles Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur (2006). Stajyerlik dönemini Selanik ve Batı Trakya’da tamamlamıştır 2013 yılında ...

Ayşe Sali Ahmet

Ayşe Sali Ahmet Vis Juris Hukuk Şirketi’nin kurucu ortaklarından ve Rodop İli Barosuna kayıtlı avukattır. Ayşe Sali Ahmet, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur (2006). Avukatlık mesleği çerçevesinde, Ayşe Sali Ahmet, Medeni ve İdare hukuku ...

Gülay İsmail

Gülay İsmail, Rodop İli Barosuna kayıtlı avukattır. Av. Gülay Ismail, Trakya Demokritos Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olmuştur. Αvukatlık mesleği çerçevesinde, Medeni ve Ceza Hukuku davaları üzerine
yoğunlaşmaktadır ...

Vasiliki Giannidou

Vasiliki Giannidou Rodop İli Barosuna kayıtlı avukattır. Vasiliki Giannidou Trakya Demokritos Üniversitesi’nin Hukuk fakültesinden mezundur (2011). Stajyerlik dönemini Trakya İstinaf Mahkemesinin Medeni Hukuk bölümünde tamamlamıştır. Mesleği çerçevesinde, Medeni ve ...