ΝΕΑFaaliyet ALANLARIMIZFields of Practice

Medeni Hukuk

Vis Juris Hukuk Şirketi’nin ana faaliyet ve uzmanlık alanı Medeni Hukuktur.

Yunan Medeni Kanunu'nun geniş yelpazesine yayılan (Eşya, Borçlar, Aile ve Miras Hukuku dahil olmak üzere), her tür dava ve dosyayı üstlenerek hizmet sunma olanağı bulunmaktadır.

İdare Hukuku

Hukuk Şirketimizin bir diğer hizmet alanı İdare Hukukudur. Bu çerçevede avukatlarımız kamu sektörüyle ilgili dava ve dosyaları üstlenmektedir. Yunan Kamu (sosyal) Sigorta Kurumları'ndan (OGA, IKA, TEBE, NAT) alınan ve alınacak emekli ve engelli maaşlarıyla (KEPA) ilgili her tür hukuki iş ve işlemleri yürütebilmektedir.

Bunun yanısıra, avukatlarımız yabancı uyrukluların, Yunan vatandaşlığından çıkartılmış veya vatansız statüsünde bulunan müvekkillerimizin, Yunanistan’da vatandaşlık başvurularını üstlenmektedir.

Ceza Hukuku

Vis Juris Hukuk Şirketi hizmet sunduğu ve diğer hukuk dallarıyla ilgili yürütmekte olduğu dosyalarla bağlı olan ceza davalarını üstlenmektedir. Ekseriyetle uyuşturucu davaları üstlenmemiz mümkündür. 


Tercümeler

4194/2013 sayılı Avukatlar Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak avukatlarımız Yunan dilinden Türkçeye, Türk dilinden Yunancaya, Yunan dilinden İngilizceye, İngiliz dilinden de Yunancaya çeviri hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımızın hazırladığı tercümelerde bulunan imzaları T.C. Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından onaylanmaktadır. Bunun ardından, Türkiye’de her tür yetkili makama ibraz edilerek kullanılabilir. Yunanistan’da kullanılacak olan belgeler, avukatlarımız tarafından tercüme edilip ve mühürlenip imzalandıktan sonra da her tür yetkili kurum huzurunda geçerli olarak kullanılabilmektedir.